Biyaya

Submitted by: anonymous/kilala ng diyos kung sino ako

Nawa’y kaawaan kami ng Panginoon, bigyan kami ng biyaya, kapatawaran, kapayapaan ilayo ang buong pamilya sa kapahamakan at mga gulo, bigyan kami ng bagong buhay. Nawa’y ipagaling niya ang mga may sakit sa pamilya. Amen.